Arrow II

آمریکا و اسرائیل قراردادی در خصوص تولید سیستم های پدافند موشکی Arrow III که برای دفاع در برابر حملات موشک های بالستیکی در نظر گرفته شده است، منعقد نمودند.
سرمایه گذاری در تولید این سیستم های موشکی جدید در حدود 100 میلیون دلار
برآورده شده است و خود سیستم ضد موشکی تا سال 2012-2013 آماده خواهد شد.
سیستم جدید بر اساس سیستم پدافند موشکی "
Arrow II " تولید می شود که هم اکنون در اختیار نیروهای مسلح اسرائیل قرار دارد
امور طراحی تولید Arrow III توسط کمپانی " Israel Aerospace Industries " از سال 2008 انجام می شود. سیستم Arrow III می تواند موشک های بالستیکی را در ارتفاع تا صد کیلومتری رهگیری کند که بیش از سیستم های مشابه قبلی
(Arrow II ) است (150 کیلومتر).
سیستم پدافند موشکی Arrow   توسط کمپانی آمریکایی "لاکهید مارتین" و کمپانی اسرائیلی "IAI " در سال 1988تولید شد. بعدها بر اساس این مجموعه سیستم پدافند Arrow
II تولید شد. سیستم مذکور می تواند موشک هایی که از فاصله تا 3 هزار
کیلومتری پرتاب و با سرعت تا 4,5 کیلومتر در ثانیه حرکت می کنند را
شناسایی کند. سیستم های ضد موشکی
Arrow II
برای انهدام موشک های دشمن در لایه "استراتوسفر" در نظر گرفته شده است.
سیستم Arrow
II می تواند تا 12 هدف را به طور همزمان رویت و رهگیری  کند. همچنین به
سمت یک هدف تا دو موشک ضد موشک هدفگیری کند که می توانند با سرعت تا 3
کیلومتر در ثانیه پرواز کنند.