تمرین ارتش روسیه برای رژه بزرگ "روز پیروزی"


خودرو فرماندهی UAZ-3151 به همراه موشک Topol

BTR-80

 

سیستم موشکی زمین به هوای برد متوسط 9A310 Buk

راکت انداز Smerch

Sprut نمونه خود کششی

هویتزرهای خودکششی Msta-S

خودروی فرماندهی UAZ-3151 به همراه S-300

خودروی زرهی تایگر GAZ-2330

BMD-4

BMP-3

Buk